Dnia 2 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie obradowało jury konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!” organizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Konkurs realizowany był w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2016-2020.

Głównymi celami konkursu było: eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych), pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.

Prace na konkurs można było przesłać do organizatora w terminie od 20 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Konkurs skierowany był do grup dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno i przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, IV-VI, VII-VIII. Prace plastyczne można było wykonać dowolną, płaską techniką (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne). Do organizatora konkursu wpłynęło 47 ciekawych prac. Wszystkie były piękne i widać było w nich wkład artystyczny uczestników. Członkowie jury mieli ogromny dylemat przy wyłonieniu liderów konkursu. Prace oceniała komisja w składzie: Mariusz Wesołowski - Dyrektor CKGK, Agnieszka Duda - Dyrektor GOPS w Kolnie, Anna Masłowska - Koordynator NK KPP w Kolnie, Stanisław Szymańczyk - Dyrektor ZOPO.

 

 

 

 

 

Po długich obradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

 

 I kategoria wiekowa: Klasy I-III

 

I miejsce: Bazydło Alan-SP w Wykowie

 

II miejsce: Darmetko Paulina-SP w Borkowie

 

III miejsce: Jabłoński Szymon- SP w Borkowie

 

 II kategoria wiekowa: Klasy IV-VI

 

 

 

I miejsce: Bednarczyk Bartosz- SP w Zabielu

 

II miejsce: Baranowska Julia- SP w Wykowie

 

III miejsce: Jarzyło Magdalena- SP w Borkowie

 

 III kategoria wiekowa: Klasy VII-VIII

 

I miejsce: Misierewicz Oliwia-SP w Czerwonem

 

II miejsce: Malinowska Amelia- SP w Czerwonem

 

III miejsce: Rydelek Zuzanna -SP w Czerwonem

 

 Wyróżnione prace:

 

1.      Korzep Dominik- SP w Janowie

 

2.      Kowalewska Julia- SP w Zabielu

 

 

 

Na zakończenie konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody oraz  pamiątkowe dyplomy, które  zostały sfinansowane ze środków Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na  rok 2020 r.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

 

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

 

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Agnieszka Magda Bałdyga

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Stop Przemocy!”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Stop Przemocy!” został rozstrzygnięty. Do organizatora konkursu wpłynęło 47 ciekawych prac.

 Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

-zgodność z tematyką i celem konkursu

-estetykę wykonania pracy

-oryginalność

Po długich obradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

 

I kategoria wiekowa: Klasy I-III

I miejsce: Bazydło Alan-SP w Wykowie

II miejsce: Darmetko Paulina-SP w Borkowie

III miejsce: Jabłoński Szymon- SP w Borkowie

 

II kategoria wiekowa: Klasy IV-VI

I miejsce: Bednarczyk Bartosz- SP w Zabielu

II miejsce: Baranowska Julia- SP w Wykowie

III miejsce: Jarzyło Magdalena- SP w Borkowie

 

III kategoria wiekowa: Klasy VII-VIII

I miejsce: Misierewicz Oliwia-SP w Czerwonem

II miejsce: Malinowska Amelia- SP w Czerwonem

III miejsce: Rydelek Zuzanna -SP w Czerwonem

 

Wyróżnione prace:

1.      Korzep Dominik- SP w Janowie

2.      Kowalewska Julia- SP w Zabielu

 

Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu odebrania nagrody zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

  

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE przy GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

Zaprasza

do wzięcia udziału w 

 

 KONKURSIE PLASTYCZNYM

„STOP PRZEMOCY”

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno

 

Prace konkursowe należy składać do 6.11.2020 r.

 

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest:

  • przygotowanie jednej, samodzielnie wykonanej pracy plastycznej w formacie A4, wykonanej dowolną techniką (praca zgłaszana do udziału w Konkursie powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, pełną nazwę placówki szkolnej, klasę),
  • dostarczenie pracy plastycznej do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5 wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia

 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Do pobrania: 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia konkursu „STOP PRZEMOCY”.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.       usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-  dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość przystąpienia do konkursu.

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno  informuje, iż został zmieniony regulamin konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!". Zmiany dotyczą terminu zgłoszenia na konkurs oraz ogłoszenia wyników konkursu. Zgodnie ze zmienionym regulaminem prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5,18-500 Kolno do dnia 30.11.2020 r.

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi dnia 02.12.2020 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie http://gops.gminakolno.pl do dnia 04.12.2020 r.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Do pobrania: aktualny regulamin

 

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://gops.gminakolno.pl/index.php/formy-pomocy/zespol-interdyscyplinarny/konkursy/255-konkurs-stop-przemoc