Drukuj

Przemoc domowa występuje w różnych środowiskach. Nie zależy ona od statusu, od poziomu wykształcenia, ani też od kondycji materialnej domowników. W rodzinach patologicznych częściej mamy do czynienia z tzw. przemocą gorącą, przepełnioną wybuchami agresji, wściekłością i brutalnością.

W środowiskach o wysokim statusie społecznym częściej można spotkać tzw. przemoc chłodną, bardziej wyrafinowaną, niepozostawiającą widocznych śladów, dokonywaną w „białych rękawiczkach".

 Jedną z form pomocy na rzecz ofiar przemocy jest powoływanie zespołów interdyscyplinarnych. Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się realizacją gminnych zadań walki z przemocą. Zespół taki to grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienie o przemocy. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Reprezentują tym samym instytucje publiczne odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa dotyczące przemocy.

 

W naszej Gminie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczął swoją działalność w lipcu 2011 r. W skład zespołu wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Szpitala Ogólnego w Kolnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolnie, Oświaty oraz Sądu Rejonowego w Łomży. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w. Kolnie.

 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 

 

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 

 

Zdecydowana większość (ponad 80%) przypadków zaobserwowanej przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kolno przemocy w rodzinie ma związek z alkoholem. W związku z powyższym Zespół Interdyscyplinarny chce dotrzeć do mieszkańców z informacjami o możliwej pomocy. W ramach akcji rozpowszechniającej informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym Zespół Interdyscyplinarny opracował plakat i ulotkę „Nikt nie zasługuje na przemoc!”. Adresowane są one do osób doznających przemocy w rodzinie oraz do świadków. Dzięki tym materiałom mieszkańcy naszej gminy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób szukać pomocy i wsparcia oraz jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji.

 

Zakup ulotek i plakatów został sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, który jest częścią składową założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kolno na lata 2007- 2017.

 

Przewodniczący ZI