Teren gminy Kolno podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych

Rejon 1 obsługuje pani Magdalena Wójcik - pracownik socjalny

Pokój nr 1

tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod rejon 1

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców
1. Danowo 137
2. Glinki 190
3. Filipki Duże 90
4. Filipki Małe 60
5. Kiełcze Kopki 116
6. Kowalewo 133
7. Okurowo 113
8. Zabiele 934
  Razem: 1773

Rejon 2 obsługuje pani Małgorzata Błażejczyk- specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 2
tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod rejnon 2

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców
1. Bialiki 210
2. Brzozowo 150
3. Górskie 101
4. Kossaki 115
5. Koziki Olszyny 123
6. Obiedzino 127
7. Pachuczyn 59
8. Rydzewo Świątki 121
9. Wścieklice 130
10. Wykowo 175
11. Zaskrodzie 370
  Razem: 1681

Rejon 3 obsługuje pani Barbara Pikulińska - specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 2
tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod rejon 3

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców
1. Brzózki 71
2. Czerwone 980
3. Górszczyzna 71
4. Kolimagi 89
5. Kozioł 310
6. Łosewo 96
7. Niksowizna 113
8. Waszki 163
  Razem: 1893

Rejon 4 obsługuje pani Wiesława Modzelewska - specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 3

tel. 86 278 20 63

godziny przyjmowania 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod rejon 4

L.p. Miejscowość Liczba miejscowości
1. Gietki 185
2. Gromadzyn Stary 274
3. Gromadzyn Wykno 79
4. Kumelsk 215
5. Rupin 168
6. Stare Kiełcze 143
7. Truszki Kucze 48
8. Truszki Patory 46
9. Truszki Zalesie 76
10. Tyszki Łabno 84
11. Tyszki Wądołowo 79
12. Wincenta 246
13. Żebry 43
  Razem: 1686

Rejon 5 obsługuje pani Edyta Monika Waszkiewicz- specjalista pracy socjalnej

Pokój nr 3
tel. 86 278 20 63

godziny przyjmowania 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegające pod rejon 5

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców
1. Borkowo 753
2. Czernice 81
3. Janowo 488
4. Lachowo 488
5. Wszebory 87
  Razem: 1885

Do zadań Rejonów Pracy Socjalnej należy pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a w szczególności:

 1. Podejmowanie wszechstronnych działań dla rozpoznania potrzeb oraz rozwiązywania problemów osób i rodzin potrzebujących pomocy;
 2. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 3. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym:
  • przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych,
  • przyznawanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia.
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności z:
  • Placówkami służby zdrowia,
  • Placówkami oświatowymi,
  • Powiatowym Urzędem Pracy,
  • Prokuraturą Rejonową, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Policji i kuratorami,
  • Instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.
 5. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które współpracują z pracownikiem socjalnym;

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.