Teren gminy Kolno podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych

 

Zadania Rejonów Pracy Socjalnej

Do zadań Rejonów Pracy Socjalnej należy pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a w szczególności:

 1. Podejmowanie wszechstronnych działań dla rozpoznania potrzeb oraz rozwiązywania problemów osób i rodzin potrzebujących pomocy;
 2. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 3. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym:
  • przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych,
  • przyznawanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia.
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności z:
  • Placówkami służby zdrowia,
  • Placówkami oświatowymi,
  • Powiatowym Urzędem Pracy,
  • Prokuraturą Rejonową, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Policji i kuratorami,
  • Instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.
 5. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które współpracują z pracownikiem socjalnym;

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Pokój nr 2

tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegający pod REJON 1

L.p.

Miejscowość

Liczba

mieszkańców

1.

Danowo

137

2.

Glinki

190

3.

Filipki Duże

90

4.

Filipki Małe

60

5.

Kiełcze Kopki

116

6.

Kowalewo

133

7.

Okurowo

113

8.

Zabiele

934

 

Razem:

1773

     
     
     

Pokój nr 2
tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod REJON 2

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Bialiki

210

2.

Brzozowo

150

3.

Górskie

101

4.

Kossaki

115

5.

Koziki Olszyny

123

6.

Obiedzino

127

7.

Pachuczyn

59

8.

Rydzewo Świątki

121

9.

Wścieklice

130

10.

Wykowo

175

11.

Zaskrodzie

370

 

Razem:

1681

     
     
     

 

Pokój nr 2
tel. 86 278 20 72

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod REJON 3

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Brzózki

71

2.

Czerwone

980

3.

Górszczyzna

71

4.

Kolimagi

89

5.

Kozioł

310

6.

Łosewo

96

7.

Niksowizna

113

8.

Waszki

163

 

Razem:

1893

     
     
     
     
     
     


Pokój nr 3

tel. 86 278 20 63

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod REJON 4

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Gietki

185

2.

Gromadzyn Stary

274

3.

Gromadzyn Wykno

79

4.

Kumelsk

215

5.

Rupin

168

6.

Stare Kiełcze

143

7.

Truszki Kucze

48

8.

Truszki Patory

46

9.

Truszki Zalesie

76

10.

Tyszki Łabno

84

11.

Tyszki Wądołowo

79

12.

Wincenta

246

13.

Żebry

43

 

Razem:

1686

Pokój nr 3
tel. 86 278 20 63

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod REJON 5

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Borkowo

753

2.

Czernice

81

3.

Janowo

488

4.

Lachowo

488

5.

Wszebory

87

 

Razem:

1885