Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest jednym z pięciu mobilnych punktów w powiecie kolneńskim i jednym z 1500 w kraju, gdzie od 1 stycznia 2016 r. udzielane są nieodpłatne porady prawne. Porady w GOPS w Kolnie, przy ul. Sienkiewicza 5 udzielane będą w poniedziałki w godz. od 9.00 do 13.00. Punkt stały nieodpłatnych porad prawnych funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Kolnie od poniedziałku do piątku  Działanie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są: osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,  osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:   przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,  prawa karnego,  prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego,  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna polegać będzie m.in. na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Więcej informacji TUTAJTUTAJ

 

 

Źródło. gminakolno.pl