Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc w postaci pieniędzy na uiszczenie opłat za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych można otrzymać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Składać wnioski należy od poniedziałku do piątek w godzinach od 7:30 do 15:00 w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno na I piętrze pokój nr 5.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Klimatu i Środowiska ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. obowiązująca od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393) wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się, z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

 

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
  • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).